KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

Sözlü, yazılı, elektronik ortamda veya hukuka uygun başkaca yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizin, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında sunabileceğimiz her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, Finansal Kiralama Sözleşmesinin/lerinin kurulması, her türlü teminatlarının tesis edilmesi, ifası, gerektiğinde tadili ve Şirketimizin faaliyetleri kapsamında yerine getirilmesi gereken her türlü iş ve işlemlerde kullanılmak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) belirtilen şekillerde işlenebileceğini, işlenen kişisel verilerinizin kamu kurum, kurul ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilere ve grup şirketlerimizle ve finansal kiralama faaliyetlerimizi yürütmek üzere birlikte hareket ettiğimiz, hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, bankalar ve diğer gerçek ve tüzel üçüncü kişilerle Şirketimizce paylaşılabileceğeni,

Kanun’un 11. maddesi gereği Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu,

Tüm bu hususlarda tüm talep ve şikayetlerinizi verisorumlusu@burganleasing.com.tr elektronik posta adresine ve/veya antette yer alan iletişim adreslerimize yazılı olarak iletilebileceğinizi,

bildiririz.

Saygılarımızla.

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.